ZBIÓR DYREKTYW

Pewien zbiór takich dyrek­tyw określających sposoby prawidłowego wykonywania czynnoś­ci wychowawczych nazywamy metodyką wychowania. ) Zrozumiałe jest, że bardziej szczegółowe dyrektywy postępo­wania mają zawsze ściśle ograniczony zasięg stosowalności. Dzia­łania uzasadnione w pewnych warunkach mogą być zupełnie nie­odpowiednie w innych. Dlatego metodyczne dyrektywy dotyczące czynności wychowawczych nie mogą mieć charakteru wytycznych uniwersalnych, lecz muszą być ściśle dostosowane do warunków, w których zalecane czynności mają zostać wykonane. Można wyróżnić trzy rodzaje ograniczeń stosowalności dyrek­tyw wychowawczego działania, przy czym rozróżnienie to po­zwala na wyodrębnienie określonych podziałów metodyki. Po pierwsze, możliwe jest wyodrębnienie dyrektyw według tego, do jakich rodzajów instytucji wychowawczych się one odnoszą. 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!