W FAZACH INKUBACJI

Bał­bym się uznać ją za płodną; niewiele mówi ona o osobliwościach fazy inkubacji. Czy pro­cesy świadome i nieświadome mają tę samą charakterystykę? Czy też każdy z nich regulo­wany jest przez specyficzne heurystyki? Teoria ta nie zawiera hipotez na ten temat. Samo stwierdzenie, że istnieje myślenie nieświadome, jest dość ubogie. Podobnie jak niewiele znaczy ‚dla ‚fizyka sama hipoteza, że atom składa się z kwarków. Chciałbym podkreślić, że nie wy­kluczam możliwości, iż człowiek myśli nie­świadomie. Brak dowodów zmusza mnie jed­nak do krytycznego i ostrożnego spojrzenia na teorią inkubacji. Z pewnym niepokojem muszę stwierdzić, że wielu wybitnych uczo­nych (szczególnie matematyków) uległo uroko­wi tej teorii i akceptowało jej hipotezy bez cienia wątpliwości. Luminarze nauki też mie­wają swoje słabe dni.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!