UPROSZCZONY MODEL

Adekwatnym — chociaż uproszczonym — modelem takiej sy­tuacji jest zadanie, które polega na rzucaniu strzałką do tarczy w idealnych warunkach zewnętrznych. W zadaniu tym o sukcesie decy­dują przede wszystkim umiejętności człowie­ka. Podobnie jest w nauce, gdzie prawdopodo­bieństwo rozwiązania problemu w znacznej mierze zależy od zdolności i motywacji uczone­go. Im większe są jego możliwości twórcze, im więcej czasu poświęca danemu problemowi, tym w zasadzie większe prawdopodobieństwo sukcesu i w związku z tym mniejsze ryzyko. Dla luminarza nauki problem a2 może być mało ryzykowny, podczas gdy dla miernego naukowca jest on wyjątkowo śmiały. Zatem ta sama sytuacja badawcza zawiera różny poizdiam ryzyka podmiotowego.Ryzyko podmiotowe występuje w wielu dzie­dzinach działalności człowieka; jest ono bardzo charakterystyczne dla pracy badawczej, cho­ciaż spotyka się w niej również ryzyko przed­miotowe związane ze sprawnością aparatury laboratoryjnej, warunkami pracy itp., na które badacz nie ma wpływu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!