SUKCES I NIEPOWODZENIE

W większości sytuacji praktycznych dominu-‚ je ryzyko materialne, wynikami de­cyzji x i. y są bowiem pewne sumy pieniędzy, określona ilość towarów itp. Tak na przykład sukcesie i niepowodzeniu w działalności gos­podarczej decyduje wielkość zysków i strat pieniężnych. Im większe prawdopodobieństwo wielkość strat materialnych, tym większe ry­zyko. Tymczasem w nauce dominuje ryzyko poznawcze. Sukces naukowy polega na odkryciu nowych informacji, stworzeniu ory­ginalnych koncepcji teoretycznych czy też wy­znaczeniu nowego kierunku poszukiwań. Nie­powodzenie zaś wiąże się z opracowaniem błędnych rozwiązań lub z brakiem jakichkol­wiek pomysłów badawczych. Warto jednak do­dać, że wielkość sukcesu i niepowodzenia w nauce zależy nie tylko od czynników poznaw­czych, lecz w pewnym stopniu również od czynników materialnych, takich jak koszty badań, zużycie aparatury pomiarowej itp.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!