STRATEGIA KONIUNKCYJNA

Strategia koniunkcyjna jest zu­pełnie innym systemem reguł. Przyjmując ją naukowiec najpierw ustala progowe war­tości każdej kryterialnej cechy dzieła. War­tość progowa jest to minimalne natężenie,, jakie powinien mieć dany atrybut. Jeśli wszy­stkie cechy pracy naukowej są równe tej wartości lub ją przekraczają, recenzent formu­łuje o niej sąd pozytywny. W przeciwnym wypadku zostaje ona odrzucona. O ostatecznej ocenie dzieła decyduje więc profil cech, a nie ich suma. Załóżmy, że w omawianym przykładzie re­cenzent przyjął, że próg oryginalności równa się 2, a wartość progowa rzetelności metody wynosi 3. W tym wypadku sformułuje on sąd pozytywny jedynie o tych wytworach nauko­wych, których cechy są co najmniej równe progom. Zgodnie z tym artykuł A = (3,3) zo­stanie przyjęty życzliwie, podczas gdy artykuł B = (5,1) zostanie odrzucony.

 

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!