SKŁADNIKI KOSZTÓW MATERIAŁOWYCH

Wy­liczenie to znajduje wyraz w.tzw. kalkulacji dewizowej, podzie­lonej na dwie podstawowe części, z których jedna zawiera składniki dające się bezpośrednio wycenić w dewizach, druga — elementy,’których bezpośrednia wycena dewizowa nie jest możliwa. Pierwszą część kalkulacji nazywa się surowcową, drugą — kosztową. Składniki kosztów materiałowych ustalane początkowo w wa­lucie krajowej mogą być odpowiednio przeliczane w. taki spo­sób, że ich cena krajowa zostaje pomnożona przez określony wskaźnik, różny dla każdego składnika. Przy czym wskaźnik ten może być zarówno większy (zazwyczaj tak jest), jak i mniej­szy od jedności. Rezultatem tego jest ustalenie dewizowej war­tości poszczególnych składników produktu wyrażonej początko­wo w walucie krajowej, a następnie przeliczanej według przy­jętego kursu dewizowego dla tej waluty.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)