SIŁA INTELEKTUALNA

Chociaż nauka stała się ważną siłą intelek­tualną i wytwórczą, chociaż zmieniła ona ja­kość życia, to jednak ciągle toczą się spory wo­kół wartości humanistycznych i material­nych osiągnięć naukowych. Odzywają się głosy, że nauka nie spełnia pokładanych w niej nadziei, że nie umie rozwiązać najbar­dziej palących problemów współczesnego czło­wieka.Ludzie, którzy zajmują się działalnością naukową nie mogą pominąć pytania o sens swojej pracy. Wiele lat temu K. Obucbowskii, przypominał nam, że człowiek — obok innych potrzeb — ma potrzebę sensu życia, która kie­ruje jego krokami. Od dwudziestu lat prowa­dzę badania naukowe i dlatego pytanie o ich sens poznawczy i społeczny jest mi dostatecz­nie bliskie.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!