RZETELNOŚĆ SĄDÓW

Poza wymienionymi faktami duże znaczenie mają również takie czynniki obiektywne, jak stopień rozwoju danej dyscypliny naukowej. W naukach bardziej zaawansowanych, czyli w tak zwanych hard sciences, w których kryteria oceny pracy są bardzo precyzyjne, łatwiej jest formułować trafne sądy niż w naukach niezaawansowanych, czyli w soft sciences, których przedmiot badań i metody są mniej dokładnie określone. W tych ostatnich trudno jest często odróżnić pracę wybitną od pracy wtórnej.Ważną cechą sądów jest rzetelność. W za­sadzie jest ona zbiorem dość różnych właści­wości. Goldberg wyróżnia trzy rodzaje rze­telności. a — stabilność, czyli zgodność sądów formułowanych prżez tego samego czło­wieka w różnym czasie. Chcąc zbadać stabil­ność można dwukrotnie dać temu samemu) człowiekowi identyczne dane (np. artykuł, wy­niki badań medycznych itp.), z pewnym odstę­pem czasowym i prosić o wydanie o nich sądu;| b — konsensyjność, jest to zgodność są­dów między ludźmi, którzy oceniają ten sam przedmiot wykorzystując identyczne dane.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)