PROBLEM W NAUKACH

W rozwiązywaniu wielu problemów — szczególnie w naukach fizycznych i biologicz­nych — dużą rolę odgrywa aparatura i przy­rządy techniczne. Pozwalają one na doskonal­szą obserwację przyrody. Bez nich wiele odkryć byłoby niemożliwych. Leeuwemhoek opisał nowe zjawiska dzięki mikroskopowi. Teleskop wykryty przez Galileusza pozwolił na dokładniejszą obserwację ciał niebieskich. Lawrence skonstruował cyklotron, który ode­grał rolę w fizyce cząstek elementarnych. Trudno byłoby przecenić znaczenie lampy rentgenowskiej z obrotową anodą w zbudowa­niu modelu podwójnej spirali. Luminarze nauki z reguły zdawali sobie sprawę z roli aparatury d dlatego często sami ją konstruowa­li. Warto jednak podkreślić, że takie postępo­wanie uczonych wiąże się z systemem heury­stycznym; przyjmowali oni zasadę, że aby dokonać znaczącego odkrycia, należy poszu­kiwać doskonałych metod obserwacji przy­rody. Ta heurystyka kierowała ich poczyna­niami.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!