OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA TEORII WYCHOWANIA

Wychowanie stanowi, obok dydaktyki, element składo­wy pedagogiki jako nauki. O ile pedagogika zajmuje się wycho­waniem w “szerokim tego słowa znaczeniu, rozumianym jako wszelkie celowe urabianie w sposób trwały ludzkiej osobowości, o tyle teoria wychowania zajmuje się wychowaniem w wąskim znaczeniu, w takim mianowicie, przy którym wychowanie jest odróżniane od nauczania. W takim ujęciu wychowanie odnośi~się wyłącznie do urabiania tylko pewnej strony osobowości człowie­ka, podobnie jak nauczanie kształtuje inną, sobie właściwą sferę  osobowości. Mówiąc o wychowaniu mamy na myśli zamierzone wpływanie na ,sferę emocjonalno-motywacyjną jednostki.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!