OBOK KONFLIKTÓW

Niełatwo jest opisać rzeczywistość za pomo­cą prostej i jasnej klasyfikacji. Podział kon­fliktów, który przedstawiłem, nie zawsze jest adekwatny. Mimio to ma on dużą wartość heurystyczną. Dzięki niemu jasno widać, że przyczyną konfliktów interpersonalnych by­wa nie tylko motywacja, ale również zasób i struktura informacji posiadanych przez jed­nostkę. Obok konfliktów personalnych istniejących między uczonymi w nauce rodzą się również konflikty instytucjonalne; mogą to być spory między instytutami uniwersytec­kimi a instytutami resortowymi. Spory te do­tyczą takich spraw, jak fundusze badawcze, wyposażenie, etaty, prestiż itp. Konflikty in­stytucjonalne są ważną częścią obrazu współ­czesnej nauki. Omówienie ich wykracza jednak poza ramy tej książki. Ograniczę się w niej jedynie do przedstawienia struktury prostych konfliktów interpersonalnych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!