KRYTYCZNE MYŚLENIE

Pierwszy — zwa­ny subiektywnym — wiąże się z procesem formułowania sądów krytycznych przez po­szczególnych uczonych. Naukoznawcę intere­suje to, jak przebiega ten proces i jakie czyn­niki osobowościowe oraz poznawcze decydują o  jednostkowej opinii. Drugi punkt widzenia zwany instytucjonalnym — polega na ana­lizie rozbudowanego systemu opiniowania w nauce. W tym wypadku badacz próbuje od­powiedzieć na pytania, jak funkcjonują insty­tucje opiniodawcze, jakie są zasady doboru recenzentów w czasopismach czy w wydaw­nictwach, jakie wymagania stawia się recen­zentom, jaką rolę pełnią oceny naukowe w] procesie przyjmowania i odrzucania prac, czy systemy opiniowania są zbiurokratyzowane? Zajmę się pierwszym aspek­tem tego problemu; interesować mnie będzie proces formułowania jednostkowych sądów, krytycznych.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!