INTENSYWNY OKRES PRZYGOTOWANIA

Po inten­sywnym okresie przygotowania uczony często odkłada na pewien czas pracę i właśnie wtedy następuje faza inkubacji, czyli faza nieświado­mego i niezamierzonego myślenia. Istnieją pewne różnice zdań na temat przebiegu tej fazy. Niektórzy uważają, że myślenie jest zaw­sze procesem seryjnym i dlatego dopiero po skończeniu świadomej pracy umysłowej jed­nostka może myśleć nieświadomie. Inni dowo­dzą, iż mózg jest układem paralelnym i dlatego świadomym mogą towarzyszyć procesy nie­świadome. Znane są fakty, że wykonując jakieś dodatkowe zadanie uczony odkrywa rozwiąza­nie problemu, nad którym aktualnie nie pra­cuje.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!