INSTRUMENTALNA FUNKCJA WIEDZY

Wiedza pełni również funkcję instru­mentalną, czyli jest środkiem i narzędziem przekształcania rzeczywistości. Często politycy, menadżerowie i ekonomiści zbyt jednostronnie rozumieją tę funkcję. Wskazują oni, że osią­gnięcia naukowe w znaczącym stopniu wpły­nęły ma technikę i technologię, produkcję i au­tomatyzację, organizację i medycynę. Zapomi­nają jednocześnie, że wiedza jest nie tylko instrumentem przekształcania świata zewnę­trznego, ale również — świata wewnętrznego; pozwala ona racjionalniej kształtować osobo­wość jednostki, jej system wartości i sferę emocjonalną. Zdobycze psychologii czy psy­chiatrii odgrywają pewną rolę w samopoznaniu i samowychowaniu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)