Kategoria: Elementy marketingu eksportowego

TOWARY GIEŁDOWE

Towary giełdowe, o sezonowym charakterze produkcji, nawet przy założeniu stałych kosztów wytwarzania są sprzedawane po wyższych cenach w okresie przed zbiorami. Jest to głównie skutkiem narastania kosztów składowania, które zresztą nie są trudne do ustalenia. Dzięki rozwojowi techniki składowania i

PODSTAWOWE TOWARY

W okresie po zbiorach wzrost masy przewożonych towarów tego rodzaju wpływa również na wzrost wysokości stawek frachtowych odnoszących się do towarów giełdowych, których produkcja ma charakter ciągły. Do podstawowych towarów będących przedmiotem obrotu giełdowego, których cena ulega zmianie w wyniku narastania

PODSTAWOWA RÓŻNICA MIĘDZY WAHANIAMI

Jednakże nie może być przekraczana w długim okresie, chyba że państwo stale dofinansowuje producentów. Stąd bierze się podstawowa. różnica między wahaniami cen towarów giełdowych a waha­niami cen akcji na giełdach walorów. Wartość akcji opiera się w pewnej mierze na zysku

PRODUCENT TOWARU GIEŁDOWEGO

Producent to­waru giełdowego, nie widząc możliwości zbytu, może sprzedać w danym momencie swój produkt znacznie poniżej kosztów wytwarzania. W następnym okresie zmniejszy wielkość produk­cji albo obniży jej koszty. Wyjątkowe są przypadki wzrostu produkcji i eksportu mimo spadku cen. Ma to

NATURALNY CHARAKTER CZYNNIKÓW

Rozwój produkcji sztucznych substytu­tów towaru giełdowego może wpłynąć na wysokość jego ceny w sposób trwały dopiero w długim okresie. .Substytut jest bo­wiem z reguły początkowo wielokrotnie droższy od produktu naturalnego. Dopiero opanowanie i rozwinięcie technologii wy- twarzania pozwala mu na

SEZONOWOŚĆ TOWARÓW

W pierwszym przypadku wpływ ten wyrazi się dopiero w dłu­gim okresie (wyczerpywanie się złóż i przystępowanie do eks­ploatacji trudniej dostępnych lub odwrotnie — znajdowanie nowych złóż). W obu przypadkach od momentu określenia mo­żliwości do momentu jej urzeczywistnienia upływa okres przy­najmniej

CYKLICZNOŚĆ PRODUKCJI

Produkcję tę charakteryzuje  pewna cykliczność, co powoduje, że odchylenia cen giełdowych zależą od aktualnej i przewidywanej sytuacji koniunkturalnej. Ponieważ okres wzrostu koniunktury znajduje swój wyraz we wzroście inwestycji i produkcji, w rezultacie zwiększa się zapo- ‚ trzebowanie zarówno na towary

PRZEWIDYWANIA SYTUACJI KONIUNKTURALNEJ

Przewidywania odnośnie do sytuacji koniunkturalnej wyra­żają się w dążeniu do zmniejszania lub zwiększania zapasów su­rowców. Jeżeli przewiduje się pogorszenie koniunktury, zapasy bądź wyprzedaje się, bądź zużywa do końca (porducent) i na­stępnie kupuje tylko w miarę potrzeby. Istnieje bowiem obawa, że

INNE CZYNNIKI

Giełda towarowa stanowi w tym przypadku (aczkolwiek w znacznie mniejszym stopniu niż giełda walorów, która jest bardziej wyczulona na zjawiska ko­niunkturalne) niejako barometr sytuacji koniunkturalnej w go­spodarce kapitalistycznej.  Innym czynnikiem wywierającym wpływ na wysokość ceny giełdowej jest czynnik polityczny. Ma

REAKCJA CEN

Reakcja cen giełdowych na zmiany sytuacji politycznej jest w obecnym stanie rozwoju cywilizacji bardzo szybka. Wynika to z istnienia bezpośrednich kontaktów dalekopisowych między giełdami znajdującymi się we wszystkich punktach świata oraz dobrych kontaktów każdej giełdy ze światem zewnętrznym (telefony, radio

JESZCZE WIĘKSZY WPŁYW

Jeszcze większy wpływ na ceny giełdowe mają różne wyda­rzenia polityczne na zewnątrz kraju działania giełdy. Reakcja cenowa na giełdzie zależy od oceny wpływu poszczególnych fak­tów na daną dziedzinę produkcji i obrotu. Znane są powszechnie przypadki reakcji cen towarów giełdowych na

SZYBKA I ZNACZNA REAKCJA

Możliwa jest również szybka i dość znaczna reakcja cenowa na giełdzie w odniesieniu do niestrategicznych surowców będących’ przedmiotem obrotu na niej. Ma to miejsce wtedy, gdy dany fakt odnosi się bezpo­średnio do kraju, w którym produkuje się lub zużywa poważną ilość