Kategoria: Elementy marketingu eksportowego

ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICE

Ze względu na te różnice–zajmiemy, się zagad­nieniem ustalania ceny eksportowej na poszczególne rodzaje towarów oddzielnie. Przyjmiemy przy tym następujący po­dział: a)    towary masowe, do których zaliczymy artykuły w przy­bliżeniu jednorodne pod względem właściwości fizykochemicz­nych, sprzedawane i kupowane zazwyczaj w stosunkowo du­żych

CENA EKSPORTOWA TOWARÓW MASOWYCH

Przy sprzedaży towarów masowyęh stosunkowo duży jest udział elementów zawartych w cenie wyjściowej oraz kosztów transportu. Niemniej nie jest on jednakowy w każdym przy­padku. Jeżeli towar masowy jest sprzedawany blisko miejsca produkcji, podstawowe znaczenie ma cena wyjściowa. W miarę oddalania się

WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA

Jeżeli wartość jednostkowa jest wyższa, udział tych kosztów jest mniejszy i odwrotnie. Znaczenie przestrzenności (miejsca, jakie zajmuje towar w środku przewozowym) polega na tym, że przewoźnicy (arma­torzy) ustalają wysokość stawki frachtów w zależności od wagi i od zajmowanej przez towar przestrzeni.

USTALENIE CEN

Jak wynika z ustalonego podziału, nie każdy towar masowy może być przedmiotem obrotu na giełdzie. Żeby mógł zostać tam sprzedany, musi odpowiadać oprócz masowości jeszcze in­nym warunkom. Jednym z podstawowych warunków jest moż­liwość standaryzacji towaru, a więc zastosowanie określonych norm

PRZEDMIOT OBROTU GIEŁDOWEGO

Nie może być przedmiotem obrotu giełdowego towar łatwo psujący się lub taki, który zmienia swoje cechy jakościowe w stosun­kowo krótkim czasie. Jeszcze inna istotna cecha towaru gieł­dowego — to trudność ustalania (niepewność) wielkości podaży i popytu na niego.Rozwój techniki umożliwia

TRANSAKCJE GIEŁDOWE

Ceny towarów giełdowych nazywa się kursami giełdowymi i ogłasza się je w specjalnych biuletynach giełdowych (cedu­łach) w postaci tzw. notowań. Giełdy ogłaszają często kursy otwarcia (cena pierwszej transakcji), kursy zamknięcia (cena . ostatniej transakcji) oraz kursy średnie dnia. Ponadto spoty­kamy

KURSY GIEŁDOWE

Kursy giełdowe są ustalane w odniesieniu do tzw. jednostek negocjacyjnych. Jednostki negocjacyjne są różne w zależności od rodzaju towaru, a nawet różne w odniesieniu do jednego towaru na różnych giełdach. Tak na przykład jednostką nego­cjacyjną dla miedzi na londyńskiej giełdzie metali kolorowych

ZAKUPY I SPRZEDAŻ

Zakupu i sprzedaży dokonuje się jednak nie w jednostkach negocjacyjnych, lecz w jednostkach tzw. transakcyjnych. Jed­nostka transakcyjna’jest nazywana kontraktem. Stanowi ona ‚ zwielokrotnienie jednostki negocjacyjnej, np. jeden kontrakt bawełny na giełdzie nowojorskiej równa się 100 belom po 500 lbs każda;

CENA TOWARU GIEŁDOWEGO

Cena towaru giełdowego (kurs) jest ustalana w stosunku do jednostek negocjacyjnych np. w centach za 1 lb w USA, w pen­sach za 1 lb w Wielkiej Brytanii, w funtach angielskich lub w innej walucie za tonę, w zależności od miejsca,

WPŁYW NA WYSOKOŚĆ CENY

Na wysokość ceny towaru giełdowego wpływa szereg czynni­ków. Prawie każdy z nich podlega zmianie w krótszym lub dłuższym okresie. W zasadzie nie znajdziemy wśród tych czyn­ników takiego, który nie ulega zmianom. Jednakże niektóre z nich mogą nie zmieniać się w

W ODNIESIENIU DO TOWARÓW

W odniesieniu do tych towarów giełdowych, których produkcja nie zależy od pory roku, stosunkowo mniej­sze znaczenie ma czynnik drugi (składowanie), gdyż przy stałym  zapotrzebowaniu na te towary można uniknąć niemal całkowi­cie ich składowania (poza tzw. zapasami normatywnymi); spo­śród surowców giełdowych

ISTOTNE RÓŻNICE

W rezultacie wystąpią istotne różnice między cenami tych surowców na rynkach pierwotnych a ich cenami na rynkach centralnych (na te różnice wpływają jeszcze inne czynniki, o  których, niżej). W związku z kosztami przewozu występują czasami pewne wahania sezonowe w cenach surowców,