BADANIA NAUKOWE

Badania naukowe polegają na rozwiązywaniu określanych problemów. Jak wykazał już Dewey, proces rozwiązywania ich składa się z wielu kolejnych faiz, takich jak wybór pro­blemu badawczego, sformułowanie hipotez i po­mysłów, ich formalna i empiryczna weryfi­kacja itd. W każdej z tych faz uczony podej­muje całą sekwencję decyzji. Tak na przykład w trakcie planowania eksperymentu fizycznego czy pedagogicznego musi on wybrać sposób kontroli zmiennych eksperymentalnych, apa­raturę pomiarową, procedurę badawczą itp. Rozwiązywanie problemów naukowych jest więc rodzajem procesu decyzyjnego.W każdej z faz tego procesu występuje określone ryzyko. Dla ilustracji tej tezy podam pewien przykład. Jedną z najważniejszych czynności uczonego jest wybór problemu ba­dawczego. Załóżmy, że w fazie tej dane są dwa problemy: cij i a2. Pierwszy z mich wynika z dobrze uzasadnionej teorii naukowej, mó­wiąc słowami Kubna  polega on ma uszczegó­łowieniu, uzupełnieniu i sprecyzowaniu po­wszechnie uznanego paradygmatu.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)