ASPIRACJE OŚWIATOWE

W tych okolicznościach wzrastają również ich aspiracje oświatowe. Zewnętrznym wyrazem tego zjawiska jest zwiększająca się systematycznie liczba dzieci, młodzieży i doro­słych, objętych różnymi formami zinstytucjo­nalizowanego kształcenia (np. w Związku Ra­dzieckim, Stanach Zjednoczonych czy w Polsce uczyło się w 1975 roku ponad 25% ogółu lud­ności). Subiektywnemu wzrostowi aspiracji oświato­wych poszczególnych osób towarzyszy — wspierając go zarazem — obiektywne zapotrze­bowanie gospodarki i kultury narodowej na co­raz wyżej kwalifikowane kadry.Jeśli więc do niedawna potrzeby te można było zaspokoić dzięki strukturze zatrudnienia, której graficz­nym obrazem jest trójkąt równoboczny podzie­lony równolegle do podstawy na trzy równe co do wysokości części, przy czym najniższa sym­bolizuje zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem podstawowym (elementarnym), środkowa — ze średnim, a najwyższa — z aka­demickim, to obecnej sytuacji odpowiada „struktura kolista”.

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji dotyczących wychowywania dzieci i relacji z nimi. Wszystkie wpisy zawarte na blogu pochodzą z mojego doświadczenia. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)