Monthly Archives: Październik 2016

ZASÓB UOGÓLNIONEJ WIEDZY

Ponieważ zaś różne, często całkowite cele wychowania pozostają w ścisłym związku z mami ideologicznymi, możemy mówić o różnych teoriach wycho­wania, w zależności od tego, na gruncie jakiej ideologii zostały cne zbudowane. Oczywiście,, inaczej przedstawiałaby się teoria wychowania socjalistycznego, a inaczej teoria

POSZUKIWANIE REALIZACJI CELÓW WYCHOWAWCZYCH

Teoria wychowania, którą się tutaj zajmiemy, w swych po­szukiwaniach sposobów realizacji celów wychowawczych wycho­dzi z marksistowskich założeń metodologicznych dotyczących po­znawania świata i budowania wiedzy naukowej oraz z założeń ideologii socjalistycznej odnoszących się do celów wychowania. Z tych względów możemy powiedzieć,

TEORIA A METODYKA WYCHOWANIA

Występuje odwrotna zależność między tymi wielkościami: im bardziej ogólne jest dane twierdzenie, tym większy zakres jego zastosowalności, ale jednocześnie tym uboż­sze jest ono w treść instruktywną, czyli mówi mniej dokładnie o tym, jak należy postępować. Stanowi ono zawsze pewną idealizację, abstrahującą

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)