Monthly Archives: Wrzesień 2016

ZBIÓR DYREKTYW

Pewien zbiór takich dyrek­tyw określających sposoby prawidłowego wykonywania czynnoś­ci wychowawczych nazywamy metodyką wychowania. ) Zrozumiałe jest, że bardziej szczegółowe dyrektywy postępo­wania mają zawsze ściśle ograniczony zasięg stosowalności. Dzia­łania uzasadnione w pewnych warunkach mogą być zupełnie nie­odpowiednie w innych. Dlatego metodyczne dyrektywy

METODYKA PRACY WYCHOWAWCY

Na tej zasadzie wyróżniamy np. metodyki wychowania: w szkole, przedszkolu, domu dziecka czy żakładzie penitencjarnym. Po wtóre, wyodrębnić można pewien podział dyrektyw wy­chowawczego działania także według tego, jakich spośród funkcji pełnionych przez wychowawcę one dotyczą. Możemy przeto mó- wić o metodyce pracy

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)