Monthly Archives: Styczeń 2014

ZE WZGLĘDU NA RÓŻNICE

Ze względu na te różnice–zajmiemy, się zagad­nieniem ustalania ceny eksportowej na poszczególne rodzaje towarów oddzielnie. Przyjmiemy przy tym następujący po­dział: a)    towary masowe, do których zaliczymy artykuły w przy­bliżeniu jednorodne pod względem właściwości fizykochemicz­nych, sprzedawane i kupowane zazwyczaj w stosunkowo du­żych

CENA EKSPORTOWA TOWARÓW MASOWYCH

Przy sprzedaży towarów masowyęh stosunkowo duży jest udział elementów zawartych w cenie wyjściowej oraz kosztów transportu. Niemniej nie jest on jednakowy w każdym przy­padku. Jeżeli towar masowy jest sprzedawany blisko miejsca produkcji, podstawowe znaczenie ma cena wyjściowa. W miarę oddalania się

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)