Monthly Archives: Grudzień 2013

WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA

Jeżeli wartość jednostkowa jest wyższa, udział tych kosztów jest mniejszy i odwrotnie. Znaczenie przestrzenności (miejsca, jakie zajmuje towar w środku przewozowym) polega na tym, że przewoźnicy (arma­torzy) ustalają wysokość stawki frachtów w zależności od wagi i od zajmowanej przez towar przestrzeni.

USTALENIE CEN

Jak wynika z ustalonego podziału, nie każdy towar masowy może być przedmiotem obrotu na giełdzie. Żeby mógł zostać tam sprzedany, musi odpowiadać oprócz masowości jeszcze in­nym warunkom. Jednym z podstawowych warunków jest moż­liwość standaryzacji towaru, a więc zastosowanie określonych norm

PRZEDMIOT OBROTU GIEŁDOWEGO

Nie może być przedmiotem obrotu giełdowego towar łatwo psujący się lub taki, który zmienia swoje cechy jakościowe w stosun­kowo krótkim czasie. Jeszcze inna istotna cecha towaru gieł­dowego — to trudność ustalania (niepewność) wielkości podaży i popytu na niego.Rozwój techniki umożliwia

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)