Monthly Archives: Lipiec 2013

PODSTAWOWE TOWARY

W okresie po zbiorach wzrost masy przewożonych towarów tego rodzaju wpływa również na wzrost wysokości stawek frachtowych odnoszących się do towarów giełdowych, których produkcja ma charakter ciągły. Do podstawowych towarów będących przedmiotem obrotu giełdowego, których cena ulega zmianie w wyniku narastania

PODSTAWOWA RÓŻNICA MIĘDZY WAHANIAMI

Jednakże nie może być przekraczana w długim okresie, chyba że państwo stale dofinansowuje producentów. Stąd bierze się podstawowa. różnica między wahaniami cen towarów giełdowych a waha­niami cen akcji na giełdach walorów. Wartość akcji opiera się w pewnej mierze na zysku

PRODUCENT TOWARU GIEŁDOWEGO

Producent to­waru giełdowego, nie widząc możliwości zbytu, może sprzedać w danym momencie swój produkt znacznie poniżej kosztów wytwarzania. W następnym okresie zmniejszy wielkość produk­cji albo obniży jej koszty. Wyjątkowe są przypadki wzrostu produkcji i eksportu mimo spadku cen. Ma to

NATURALNY CHARAKTER CZYNNIKÓW

Rozwój produkcji sztucznych substytu­tów towaru giełdowego może wpłynąć na wysokość jego ceny w sposób trwały dopiero w długim okresie. .Substytut jest bo­wiem z reguły początkowo wielokrotnie droższy od produktu naturalnego. Dopiero opanowanie i rozwinięcie technologii wy- twarzania pozwala mu na

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)