Monthly Archives: Styczeń 2013

OCZYWISTY WNIOSEK

Jak już wspo­mnieliśmy, wynika stąd oczywisty wniosek, że polityka działa­nia eksportera w tym zakresie powinna polegać na dostarczaniu na taki rynek towaru w stosunkowo niedużych ilościach oraz na dokonywaniu sprzedaży w takim czasie, kiedy może on osiągnąć ceny najwyższe. Ta

CENA NA AUKCJI

Może bowiem polecić, aby działający w jego imieniu i na jego rachunek makler nie sprzedawał tego towaru,poniżej określonej ceny. Nie ma jednak wpływu na to, w jakim stopniu cena osią­gnięta za jego towar będzie .wyższa od ceny ustalonej przez eksportera

BRAK STANDARDÓW DLA TOWARÓW

W przypadku obrotu aukcyjnego jednostka negocjacyjna towaru może być mniejsza od jednostki transakcyjnej lub rów­nać się jednostce transakcyjnej. Mniejsza jest wtedy, gdy mo­żliwe jest naturalne podzielenie partii towaru (lot) na mniejsze jednostki. Przykładem takiej podzielności są skórki zwierząt futerkowych. Przykładem

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)