Monthly Archives: Lipiec 2012

CENY KONTRAKTOWE

Oprócz towarów będących przedmiotem obrotu. giełdowego aukcyjnego istnieją również takie towary masowe, które nie są , sprzedawane na rynkach tzw. formalnych.. Zaliczymy, do nich towary, dla których nie można ustalić standardów, i, które sprzedaje się w takich ilościach, że nie można

CENA USTALANA KAŻDORAZOWO

Cenę tych towarów można ustalać bądź każdora­zowo w momencie zawierania umowy przewidującej konkretną dostawę, bądź też na okres dłuższy, nawet wieloletni, jak to ma miejsce w obrotach między krajami socjalistycznymi (tzw. cena stop).Podobnie jak .w dziedzinie obrotów odnoszących się do

MNIEJ ISTOTNY CZYNNIK

Mniej istotnym czynnikiem dla większości *z tych towarów jest sytuacja koniunkturalna i polityczna na świecie. Jej wpływ na ceny tego rodzaju towarów jest podobny do wpływu na; ceny giełdowe. Podobne jest dla nich również zna­czenie substytucyjności lub komplementarności.  Oprócz wymienionych

CZYNNIKI BRANE POD UWAGĘ

Decydując się na politykę różnicowania cen żądanych na po­szczególnych rynkach, eksporter bierze pod uwagę kilka czyn­ników. Pierwszy — to różnice odległości między tymi rynkami i   związane z tym różnice w kosztach przewozu towaru. Różnice te będą zależały zarówno od odległości, jak

W DANEJ DZIEDZINIE

Jeżeli istnieje tam produk­cja krajowa takiego towaru, eksporter musi wziąć pod uwagę, że proponowana przez niego cena nie może być dużo niższa od cen konkurentów krajowych. Jeżeli bowiem w związku z ^odległością środkiem transportu koszty przewozu jego towaru muszą być wyższe

KOSZTY WYTWORZENIA

I znów istotną rolę odgrywają tu koszty przewozu towaru;-w zależności od odda­lenia konkurenta oraz jego potencjału eksportowego przykła- dowy eksporter może żądać takich cen, które umożliwią mu osiągnięcie odpowiedniego udziału na danym rynku.Dość istotnym czynnikiem w przedstawionych warunkach są oczywiście

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)