Monthly Archives: Czerwiec 2012

POTENCJAŁ NABYWCZY RYNKU

Ponadto na dywersyfikację geograficzną cen eksportowych tego rodzaju towaru wpływają: wskaźnik geograficzny oraz tzw. potencjał nabywczy rynku. Jeżeli chodzi o wskaźnik geogra­ficzny, to jego wpływ na cenę ustaliliśmy już wyżej, natomiast potencjału nabywczego rynku nie da się dokładnie sprecyzować, gdyż w

DALSZA KONSEKWENCJA

Dalszą kon­sekwencją byłoby uprzywilejowanie na rynku firm starych. Polityka stosowania zróżnicowanych cen towarów jest w zasa-. dzie.możliwa, gdy brak jest podobnej produkcji w kraju impor­tującym. Posiada ona jednak pewną stronę ujemną, prowadzi bowiem do zróżnicowania cen na towar eksportera na

PRZEWIDZIANE STOSOWANIE KAR

Musi ona przewidy­wać stosowanie w takich przypadkach kar na tyle wysokich, ażeby tego rodzaju działalność się nie opłacała. Inna, niż przedstawiona wyżej, jest sytuacja eksportera do­starczającego towary masowe na rynek kraju, w którym są one wytwarzane w wystarczającej ilości. Jego szanse

POSZCZEGÓLNE WARUNKI

Z reguły jednak poszczególne gatunki jednego rodzaju towaru wytwa­rzane są w jednym kraju i w tej sytuacji nawet brak ograniczeń importowych nie sprzyja eksportowi na taki rynek. Inaczej ma się rzecz, gdy na rynku, który traktujemy jako potencjalny rynek zbytu, działa

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)