Monthly Archives: Grudzień 2011

CENA PŁACONA PRZEZ EKSPORTERA

Składa się na to istnienie monopolu handlu zagra­nicznego i związanego z nim monopolu walutowego, stwarza^ jących przesłanki do oderwania cen krajowych od cen zagra­nicznych. Jeżeli nawet cena’płacona przez eksportera produ­centowi oparta jest na realnych kosztach wytwarzania, to w związku z

SKŁADNIKI KOSZTÓW MATERIAŁOWYCH

Wy­liczenie to znajduje wyraz w.tzw. kalkulacji dewizowej, podzie­lonej na dwie podstawowe części, z których jedna zawiera składniki dające się bezpośrednio wycenić w dewizach, druga — elementy,’których bezpośrednia wycena dewizowa nie jest możliwa. Pierwszą część kalkulacji nazywa się surowcową, drugą —

CENA WYJŚCIOWA NOMINALNA A CENA WYJŚCIOWA FAKTYCZNA

Jeżeli przyjmiemy, że obie części składowe kalkulacji dewi­zowej eksportowanego towaru zostały ustalone zgodnie z fak­tycznymi kosztami wytwarzania (prawidłowa cena materiałów w dewizach i prawidłowy kurs waluty), to możemy powiedzieć, że eksporter ustalił prawidłowo cenę nominalną towaru. Cena wyjściowa faktyczna będzie,

PODOBNY PŁYW NA CENĘ

Podobny wpływ na.cenę będzie miała (trwałość lub nieza­wodność produkcji dokonywanej przez daną maszynę. Ten drugi ^ czynnik jest Jednak trudniejszy do sprawdzenia. Możliwe; jest jedynie pośrednie jego ustalenie w wyniku doświadczenia ną- bywcy w odniesieniu do podobnych maszyn , importowanych

WZROST WAGI MASZYNY

Powodem- tego są nie najbardziej nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne stosowane przez takiego producenta. Czynnikiem wpływającym.na wzrost wagi maszyny może być również brak zaufania jednych ogniw produkcji do ogniw następnych. Polega to przeważnie na tym, że konstruktor ^obawiając się niedokładnego wykonania pro­jektu od

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)